Медицински туризъм
MasterCard Maestro VISA V Pay
MasterCard

VISA
BG Medical Tourism - профил във Facebook
Здравни консултации
 Късогледство, далекогледство, астигматизъм
Късогледство, далекогледство, астигматизъм

Вижте и почувствайте красотата на Българското Черноморие – почивка на Златни пясъци, хотели 3 и 4 звезди, Св. Св. Константин и Елена.

подробна информация »
Лого на хотела

УМБАЛ Света Марина - Варна

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. Тя е най-големия диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс, обслужващ население от цяла България, но основно от Северния и Източния район на планиране (Варненска, Шуменска, Разградска, Търговишка, Русенска, Добричка, Силистренска и Бургаска области).
Общият брой на леглата, с които разполага болницата е 1094. Годишно през нея преминават около 30 000 души. Болницата е акредитирана с отлична оценка (пет звезди), с което е затвърден статута и на Университетска болница от органите на Акредитационния съвет към МЗ. От 2001 г. МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна има сключен договор с РЗОК, като броя на клиничните пътеки непрекъснато се увеличава и достига 54 през тази година.
Болницата разполага с богат диагностичен комплекс (Диагностично-консултативен блок), към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична и тясно специализирани медико-диагностични лаборатории, център за образна диагностика, център за клинична патология, център по съдебно-медицинска експертиза.
Основните профили на дейността са терапевтичен, хирургичен, педиатричен, инфекциозен и психиатричен. Уникални за района са клиниките по детска онкохематология, детска ендокринология, детска пулмология и алергология, детска психиатрия, наркология, геронтопсихиатрия и психосоматика. Стационарния блок на лечебното заведение включва клиники по вътрешни болести, белодробни, алергология и клинична имунология, професионални заболявания, клиника по физиотерапия, рехабилитация и морелечение, кардиология, ревматология, нефрология, хемодиализа и токсикология, хематология, хепатогастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, неврология, педиатрия, обща и коремна хирургия, КАРИЛ, гръдна хирургия, оториноларингология, психиатрия, инфекциозни болести, както и интензивни клиники и отделения (КАРИЛ, ИКК, ИРО, ДИРО, ИНО). Болницата разполага със съвременна материална база, както по отношение на дизайн, болничен сервиз, вътрешни комуникации, менажирано качество на грижите за болните, така и по отношение на диагностично-лечебния подход, свързан с наличие на модерна и високоспециализирана апаратура и оборудване, позволяващи предлагането на разнообразни медицински услуги като:
• висококачествена образна диагностика (компютърна томография и КТ с биопсия, ангиография, динамични и статични сцинтиграфии, еднофотонна и емисионна КТ, мамографии);
• всички лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК - анализ) и медицинска генетика;
• инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология и неврология, ендокринология (диабетно стъпало), инвазивни изследвания на всички органи отделителната, гастроинтестиналната система;

  • ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;
  • мониториране на лекарствени средства;

• превантивни центрове за лечение на множествената склероза, за борба с епилепсията и паркинсоновата болест;
• рехабилитационни програми и физикална терапия и водолечение с естествена геотермална вода; • диспансерна дейност;

  • скринингови изследвания.

Уникалните апаратури и оборудване и провеждането на високоспециализирани изследвания създава възможност за консултиране на пациентите на болницата с известни специалисти от България и чужбина. За това спомага модерната информационна система и непрекъсната интернет връзка.
През 2002 г. на територията на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД бе разкрито ДКЦ "Св.Марина" ЕООД, което позволява интегрирането на болницата с доболничната помощ, предлагането на комплексно медицинско обслужване и осигуряване на постоянен поток от пациенти.
МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за практическо обучение на студенти, стажант-лекари, краткосрочни специализации, специализанти от България и от чужбина и докторанти.
Активно се развива научна и изследователска работа. Представянето на резултатите става на симпозиуми, конгреси и конференции у нас и в чужбина. Ежегодно съвместно с МУ - Варна се организират научни форуми, семинари и презентации.
От осем години в болницата се осъществява двустранно сътрудничество със Inselspital - Берн по проект за съвместна дейност, който включва:
1. Болничен мениджмънт.
2. Мениджмънт на качеството.
3. Изграждане на интегрирана болнична информационна система.
4. Сестринско дело.
5. Двустранен обмен на специалисти.
6. Бенчмаркинг.
7. Информационно обезпечаване.
Болницата е включена и към множество международни проекти за клинично изпитание на нови лекарствени препарати, които подпомагат прогреса на медицинската наука в различни области, носят полза за здравето на пациентите и икономическа изгода за лечебното заведение.
В МБАЛ «Света Марина» ЕАД - Варна работят над 1300 души. които са в състояние да задоволят всички нужди на лечебно-диагностичната дейност. Голяма част от кадрите са хабилитирани лица. Те се занимават както с изпълнение на пряка медицинска помощ, така и с научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност. Отличават с високо ниво на професионална квалификация, нямащи аналог в цяла Северна и Източна България. В болницата работят предимно преподаватели от МУ - Варна, от които: 11 професори, 48 доценти, 139 гл.асистенти, 11 ст.асистенти, 14 асистенти. Те членове на научни и академични дружества у нас и в чужбина, национални консултанти, членове на специализирани съвети и членове на Висшата атестационна комисия, държавни изпитни комисии за придобиване на специалност. Участват в централното ръководство на БЛС, международни асоциации и дружества, координатори са по международни програми и имат проведени множество специализации в чужбина.
МБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна се управлява от Съвет на директорите и Изпълнителен директор, подпомагани в своята дейност от Медицински съвет и множество специализирани комисии. Финансирането на лечебното заведение се извършва основно от субсидии от МЗ (От държавния бюджет), Националната здравноосигурителна каса, местни и чуждестранни юридически и физически лица и от доброволни здравно-осигурителни и застрахователни фондове.
В заключение може да се каже, че съвременната апаратура съчетана с висококвалифицирания персонал с редица научни-приложни постижения както в България, така и извън страната, традициите в сътрудничеството с национални и международни организации дават възможност в болницата да се предлага продукт с уникално качество, което е в основата на мисията на болницата: "Усъвършенстване на системата за управление на качеството и утвърждаване позицията на болницата като лидер в региона и като център за университетско медицинско образование".

 

Контакти:

България
9000, Варна, бул.”Христо Смирненски” 1
Тел.: +359 52 302 851
Факс: +359 52 302 874
E-mail: officeub@mail.bg
www.svetamarina.com
Bg Medical Tourism
е член на:
logo line
Bgmedical Tourism e член на асоцияцията по Български Медицински ТуризъмBgmedical Tourism e член на Българската туристическа камара